Share |

Satama

Satamissa suoritetaan turvatarkastuksia matkustajien ja miehistön jäsenten koskemattomuuden turvaamiseksi

Satamissa turvatarkastuksia voidaan suorittaa lain 485/2004 mukaisesti "eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta".

Rajavartiomiehellä, poliisimiehellä tai tullimiehellä on oikeus suorittaa tässä laissa tarkoitettu turvatarkastus sen ehkäisemiseksi, että vaarallisia esineitä käytettäisiin laittomiin, alusta tai sataman turvatoimialuetta taikka niissä olevia henkilöitä vahingoittaviin toimiin.

Muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua henkilöä voidaan käyttää suorittamaan 1 momentissa tarkoitettu turvatarkastus, jos hän täyttää järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 12 §:ssä säädetyt järjestyksenvalvojaksi hyväksymiselle asetetut edellytykset tai jos hän on saanut Ilmailuhallinnon hyväksymän koulutusohjelman mukaisen koulutuksen turvatarkastajaksi ja kummassakin tapauksessa poliisi on hyväksynyt hänet tehtävään. Käsitellessään hyväksymistä poliisilla on oikeus käyttää niitä rekisteritietoja, joihin turvallisuusselvityksistä annetussa laissa tarkoitettu suppea turvallisuusselvitys voi perustua. Poliisin hyväksyntä on voimassa koko valtakunnan alueella.

Suuret turvatarkastustoimintoja satamille tarjoavat yksityiset yritykset antavat lisäkoulutusta turvatarkastajille koska JV-koulutuksen sisältö ei suoraan anna riittävää tietotaitoa turvatarkastutekniikan riittävään hallintaan ja näiden laitteiden  säteilysuojeluun liittyviin asioihin.

satama_turvatarkastus_ISPS